• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
Courses (AICTE & UGC Non-AICTE)
Description
Date
Download
AICTE COURSES
28.03.2017
New Nomenclature for UGC Non-AICTE COURSES
28.03.2017