• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
# Name From To
1 Sh. Anup Singh January, 1997 January, 1999
2 Sh. N. S. Rattan February, 1999 July, 2000
3 Dr. H. S. Gurm July, 2000 July, 2002
4 Mrs. Romila Dube, IAS July, 2002 October, 2002
5 Prof. Y. S. Rajan October, 2002 February, 2004
6 Dr. S. K. Salwan February, 2004 May, 2008
7 Mrs. Tejinder Kaur, IAS May, 2008 December, 2008
8 Dr. Rajneesh Arora December, 2008 January, 2015
9 Sh. Rakesh Kumar Verma, IAS January, 2015 April, 2017
10 Sh. Kahan Singh Pannu, IAS April, 2017 June, 2017
11 Sh. G. Vajralingam, IAS July, 2017 Nov 2017
12 Sh. M.P. Singh, IAS Nov, 2017 March 2018
13 Prof.(Dr.) Ajay K. Sharma 27, March 2018 Continue...