• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    

Registrar

I.K. Gujral Punjab Technical University Jalandhar - Kapurthala Highway

VPO - Ibban, Kapurthala-144603 Distt. Kapurthala

Phone: +91-1822-662533,35,82

Email: registrar@pturesults.in

Email: query@pturesults.in

Email: adminstrater@pturesults.in