• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
  • ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    
PhD (Doctorate of Philosophy) Login Information

Click here for Re-Registration in Ph.D Programme

Login area for Registered candidates/ Enrolled candidates / Selected Candidates after Interview for Ph.D Programme.

Click here for Provisional Registration / Enrollment From

Click here for login for new admission/Application form
Click here for Supervisor Login
Click here to apply for Supervisor(for fresher)

 

Contact us or E-mail (For information / discrepancy in Ph.D course work result & Examination Form)
Mobile : 94780-98139
E-mail ID: gupta_ptu@yahoo.com , regedp9@gmail.com

 

Contact us or E-mail (For information regarding revaluation of the Ph.D course work result)
Mobile : 8054863673
E-mail ID : hardeep_ptu11@yahoo.in

 

IKG-PTU conducts entrance test in 19 disciplines as listed below:
# Discipline
1 Civil Engineering
2 Computer Science & Engineering
3 Electronics & Comm. Engineering
4 Electrical Engineering
5 Mechanical Engineering
6 Architecture
7 Management (MBA)
8 Pharmacy
9 Applied Science (Physics)
10 Applied Science (Chemistry)
11 Applied Science (Mathematics)
12 Applied Science (Computer Application)
13 Life Science (Bio-Technology)
14 Life Science (Medical Lab Technology)
15 Textile Engineering
16 Journalism and Mass communication
17 Tourism and Travel Management
18 Human Values
19 Punjabi